phanmanhungqbe

cadchf 15/12/2021

OANDA:CADCHF   CAD/CHF
khung tuần nến nhấn chìm tăng < đinh ba> khung D lực tăng mạnh nên nhấn chìm tăng nốt. kl h=giảm h1 h4 đều phá lên . buy vùng kl vàng tp kl giảm D buy lmit vùng giá 0.717 --0.715 sl 0.71290 tp tùy anh chị
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.