NguyenThang33

Phân tích CADCHF - LONG đê ae

Giá lên
FX_IDC:CADCHF   CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC
Cặp đã phá vỡ mốc kháng cự H4 tại 0.75480 - 0.75570, xác nhận xu hướng tăng giá dài dơn. Mức kháng cự trước đây theo khung D1 là 0.76200. Theo xu hướng tăng của khung H4 ( RSI = 68.638, MACD = 0.001, Highs/Lows = 0.0031), nếu mức giá cao hơn không bị phá thì có thể giá sẽ hướng về mốc 0.75300 trước khi test 0.76200.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.