Forex-YouCan_BanCoThe

CADCHF lên trong ngắn hạn

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Giá đã hồi về Vùng mua chính của D1 và H4
H1 thể hiện lực xuống yếu dần và nhiều lần giá bị bật lên từ Vùng mua chính này.
Nhận định giá sẽ lên ít nhất đến vùng 0.72290
Buy Limit: 0.71714
SL: 0.71514
TP: 0.72290

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.