tranhoang2th

CADCHF tìm cơ hội bán xuống

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- Chờ giá phá xuống đường trendline đồng thời Rsi cắt xuống EMA là có thể vào lệnh
sl: trên đỉnh
tp: đáy củ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.