nguoivietnam2006

CADCHF

Giá lên
nguoivietnam2006 Cập nhật   
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
mô Hình Vai Đầu Vai.Phá đc vai phải và quay về test thành công.Entry theo EMApullback H1 và H4
TP và SL như hình.R=2
Giao dịch được đóng thủ công:
close order..CADCHF bước vào vùng sideway.Chờ các tin hiệu tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.