KangKang288

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
H4 xác nhận cấu trúc xuống. trong cấu trúc SW của D
kì vọng hồi về bán thuận xu hướng