KangKang288

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
H4 xác nhận cấu trúc xuống. trong cấu trúc SW của D
kì vọng hồi về bán thuận xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.