tranhoang2th

CADCHF: Chờ tín hiệu canh bán xuống

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
- Giá từ trên cắt xuống EMA200 và RSI đạt mức 20
- Giờ giá hồi về với bản chất là 1 cú hồi
- Giá phá vợ đường trendline sóng hồi đó là vào lệnh
sl: trên đỉnh
tp: đáy củ hoặc xa hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.