dinhchien

CADCHF - H4 đã xuất hiện tín hiệu giảm

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: hình Búa
- Daily: 3 nến giảm liên tiếp
- H4: Hệ thống báo Sell.
Bình luận:
Dời top loss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.