dinhchien

CADCHF - Xu hướng giảm vẫn hiệu lực.

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% risk.
- Chúc may mắn.