URIFX

CADCHF: Theo trend, bán

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
D1: Chúng ta dễ dàng thấy PA break Channel. Gía hồi về.
H1: Cũng sell trên channel của 30m. Cặp này có thể sell dài dài.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.