dinhchien

CADCHF - tăng tiếp vùng sóng H4 (sóng đối xứng)

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Nhìn bên trái, retracement lớn nhất đã bị phá vỡ ở mức Fibonacci Extension 120%.
Hiện tại, CADCHF có quy tắc thoái lui ở sóng 2.
Do đó, tôi dự đoán CADCHF sẽ tăng trở lại từ sóng 4 lên sóng 5.
Mục tiêu 1: 38.2 (61.8) 0.74582
Mục tiêu 2 là tại Garley (78,6) 0,75100
Dừng lỗ: 120% mở rộng 0.73685

Look left, the biggest retracement was broken at 120% Fibonacci Extension .
At the present, CADCHF has a rule retracement at the wave 2.
Thus, I predict CADCHF will up again from the wave 4 to wave 5.
Target 1: 38.2 (61.8) 0.74582
Target 2 is at Garley (78.6) 0.75100
Stop loss: 120% extension 0.73685
Bình luận: dời stop loss tại 120fibo extension, dương 59 bibs

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.