Sinvestvn

Mô hình Vai Đầu Vai của CADCHF.

Giá lên
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Giao dịch theo mô hình Vai Đầu Vai trên khung H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.