iC3tea

CADCHF tiếp tục xu hướng tăng

Giá lên
iC3tea Cập nhật   
OANDA:CADCHF   CAD/CHF

Sau 1 tuần điều chỉnh giá, CADCHF thể hiện xu hương tăng vẫn còn tiếp diễn.
BUY trong vùng 0.767 - 0.771
TP @ 0.782
SL @ 0.759
Bình luận:
Chuyển SL về BE
Bình luận:
Cơ hội để vào thêm lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
130 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.