OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Xuất hiên 1 falsebreak đẹp trên D1, sell limit cặp CADJPY để có 1 R;R tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.