antran93

Tín hiệu mua vào CADJPY - H4

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
- Giá đang ở vùng Supply của khung Weekly
- Giá tiếp xúc đường xu hướng tăng của khung H4 và đang phản ứng ở đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.