URIFX

@USDJPY #HS => Canh sell khu vực giá vai phải

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
USDJPY có tín hiệu đuối khi bull lên ở wave trước, wave tiếp theo có năng lượng hơn và hồi về 1 wave. Chúng ta đang ở wave hồi này, hy vọng nó là correction ABC với AB=CD

========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell Limit
tw = Wave 3/C sau ABC
sl = 91.837
ptT = trend line
pfT = trend line
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.