dinhchien

CADJPY - Tăng tiếp tại sóng đối xứng

Giá lên
FOREXCOM:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
2 nhóm sóng để mua.
H4 (1) (2) (3) ... mua từ sóng (4) đến (5)
Hàng ngày I, II, III ... mua từ sóng IV đến V
Mục tiêu được tính toán quy tắc Sóng Elliot.
* Cập nhật biểu đồ *

-----------
2 group waves for buy.
H4 (1)(2)(3)... buy from the wave (4) to (5)
Daily I, II, III -0.79% ... buy from the wave IV to V
Targets are calculated buy Elliot Waves rule.
* Update chart *d

Like, comment, follow me. Good lucks.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.