dinhchien

CADJPY - Tăng tiếp tại sóng đối xứng

Giá lên
FOREXCOM:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
2 nhóm sóng để mua.
H4 (1) (2) (3) ... mua từ sóng (4) đến (5)
Hàng ngày I, II, III ... mua từ sóng IV đến V
Mục tiêu được tính toán quy tắc Sóng Elliot .
* Cập nhật biểu đồ *

-----------
2 group waves for buy.
H4 (1)(2)(3)... buy from the wave (4) to (5)
Daily I, II, III -0.79% ... buy from the wave IV to V
Targets are calculated buy Elliot Waves rule.
* Update chart *d

Like, comment, follow me. Good lucks.

Bình luận