UnknownUnicorn4548749

CADJPY- 26/12/2019 -Chuẩn bị cho sell dài hạn

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Kịch bản hiện tại của CADJPY vẫn đang nằm trong trend tăng ngắn hạn của tuần

Kịch bản vào lệnh:
  • Buy limit 82.4 SL : 81.45 TP 84.3

    - Sau khi giá tiếp cận vùng hợp lưu giữa Trendline giảm dài hạn của tháng + Hợp lưu Supply Tuần+ tháng lồng vào nhau tại vùng sẽ thực hiện sell xuống khi có tín hiệu Price Action
    Kèo sell này sẽ update liên tục.

    ĐỂ Ý TUYỆT ĐỐI VOLUM KHUNG W1 - M1: Giá tăng- volum giảm = Giá dễ quay đầu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.