MyFriendFun

CADJPY cơ hội lớn để bán

Giá xuống
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY cơ hội lớn để bán, hiện tại đã có dấu hiệu đảo chiều mọi người tham khảo chiến lược tuần sau chờ hồi để bán xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.