dinhchien

CADJPY - Mua theo Head and Shoulder

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Đang duy trì quy luật tăng sau khi phá vỡ xu hướng giảm.
- H4: MACD & FORCE INDEX cho kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới. Hiện tại có hình Head and Shoulder.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.