Cowboyyy

CADJPY - Sell

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Vào lệnh TP/ SL như hình.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.