NguoiLa15

Dài hạn

Giá xuống
NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
sell 83.646
tp 81.776
sl 84.160
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.