SonPriceAction

CADJPY chờ tính hiệu long

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY đã về đến vùng fibo 50% của đợt sóng tăng mạnh tuần trước, Plan tuần này là canh long tại mức giá như trên chart khi có các tín hiệu đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.