anhnd1

CADJPY - Bán theo H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Bán xuống theo H4
TP: 82.525
SL: 84.057
Giao dịch đang hoạt động:
Rời SL về entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Kèo TP rất ngọt sau cú rally của JPY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.