Nguyen_Huy_Thanh

Phân tích xu hướng cặp CadJPY

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Phân tích xu hướng cặp CADJPY trong trung hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.