Cafeforex123

Buy limit CADJPY

Giá lên
OANDA:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
Buy limit CADJPY tại demand zone của H4 (R/R max: 1/12)
Entry: 82.115; SL: 81.934; TP1: 83.180; TP 2: 84.152
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.