SecretRR

CADJPY - buy sóng hồi - sell sóng chính

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
CADJPY:
- Chúng ta thấy con Sóng chính hiện tại là DOWTREND khi phá vỡ BOS ( đáy thấp dần)
- Nhưng con sóng nhỏ , chúng ta chờ đợi mBos => để Buy theo sóng hồi
=> Khi lên POI Sell -> sẽ chờ đợi Confirmation Entry ở LTF

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.