TungDollarBillionaire

cad/jpy đợi có setup 123 giảm rồi sell

FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
cad/jpy đợi có setup 123 giảm rồi sell, tp là 2 mức như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.