dinhchien

CADJPY - Đoán tăng h4 [My script strategy]

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ bên trái.
- 1% rủi ro.
- Nhìn bên trái tín hiệu từ hệ thống tìm điềm vào hơp lý.
- Chúc may mắn.