dinhchien

CADJPY - Đoán tăng h4 [My script strategy]

Giá lên
FX:CADJPY   Đô la Canada/Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ bên trái.
- 1% rủi ro.
- Nhìn bên trái tín hiệu từ hệ thống tìm điềm vào hơp lý.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.