URIFX

@CADSGD #AB=CD => Bán

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:CADSGD   CAD/SGD
Chờ breakout và sell.

========= Kế hoạch ========
tw = Wave 3/5
sl = top wave C
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.