toansystem

CAG tổng quan tuần từ 28/3 - 1/4/22

Giá lên
toansystem Cập nhật   
HNX:CAG   AN GIANG PORT JSC
CAG tổng quan tuần từ 28/3 - 1/4/22
Chờ mua gom quanh vùng: 21855 - 22150
stoploss: 20500
target 1: 24369 - target 2: 29789
* Điểm mua chắc ăn khi giá breakout 23000
và quay lại back test mua quanh vùng 22500 - 22800
và stoploss: 21579

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.