tiendu107

RSI + Stochastic + MACD

Đào tạo
BINANCE:CAKEBUSD   CAKE / Binance USD
Mua: RSI < 30, Stoch < 20, nếu MACD Histogram. dương thì xác suất thành công cao hơn.
Bán:
- RSI tăng quá 50 rồi đảo chiều về 50.
- RSI tăng không vượt được 50.
- RSI > 70, Stoch > 80, nếu MACD Histogram chuyển từ dương sang âm thì xác suất thành công cao hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.