mrhenry

CAKE/USDT về khung xanh múc mạnh thật mạnh

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:CAKEBUSD   CAKE / Binance USD
- Nếu nó về vùng xanh múc mạnh tay
Đây là ý kiến cá nhân
Giao dịch đang hoạt động:
ăn đượcc bao nhiêu % rồi anh em

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.