mrhenry

CAKEUSDT BUY NOW TAGET 24USD

Giá lên
mrhenry Cập nhật   
BINANCE:CAKEBUSD   CAKE / Binance USD
- ENtry now
- TG flow setup
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn múc CAKE nhé anh em. Càng sâu càng múc thêm. Ngày nó 20 không xa đâu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.