DUCRYO

Idea Caterpillar

NYSE:CAT   Caterpillar, Inc
Ý tưởng giao dịch cho mã cổ phiếu Cat, đang trong giai đoạn tích lũy, xu hướng có thể lên những mốc theo FIbo. Đây là phân tích cá nhân, cảnh báo rủi ro , miễn trừ trách nhiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.