spectre656

chờ sóng C và bắt đầu chu kì mới nào

BINANCE:CELRUSDT   Celer Network / TetherUS
mua quanh 0.12-0.13 - chốt lời tiếp tại 0.166- 0.192- 0.26-0.28 ->1$ nếu hold dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.