GameonVentures

CHAT - Nốt trầm bổng trong bản tình ca

Giá lên
BINANCE:CHATBTC   None
Đáy thứ hai đang hình thành với Chat khu vực 637 - 650 sts , sóng D cuối này sẽ tạo điểm nhấn cho bản tình ca của CHAT
Sau sóng truy hồi vùng 1000 sts này, khả năng CHAT sẽ lại tạo đáy thứ 3 ở khu vực dưới 6xx nữa, hình thành mô hình 3 đáy giảm dần

EP thứ 1: Dưới 630
EP thứ 2 khuyến nghị: 589
TP thứ nhất: 1000
TP thứ hai: 1350

Cũng đừng quên SL nếu bạn là một trader cẩn trọng

Chúc bạn thành công!
Đừng quên like và share nếu bạn thích nhé

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.