Cafeforex123

Buy limit CHFJPY

Giá lên
Cafeforex123 Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Buy limit CHFJPY tại demand zone H4
Đã hủy lệnh:
Thiếu chút ko hit limit giá đã chạy nên hủy nhé mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.