OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
cấu trúc H4 có tín hiệu xuống
bán xuống theo cấu trúc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.