URIFX

Mua vùng correction

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Mua trong từ bottom hoặc chờ correction cho tới khi break top.
Bình luận:
Bình luận:
Target 1 reached
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.