hoangthinktv

CHFJPY TUẦN 1 THÁNG 3 2022

FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Phá trend giảm, đợi nhịp hồi rồi buy thuận xu hướng tăng nhé !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.