OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
sáng thứ 2 / 20/ 09//2021 có thể Long với Vol nhỏ đợt hồi và canh Short tại cản
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.