Cowboyyy

CHFSGD - Liệu có thể là 1 xu hướng tăng

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
FX_IDC:CHFSGD   SWISS FRANC / SINGAPORE DOLLAR
x6 -x7
Bình luận:
Dời stop loss về entry gồng lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.