dinhchien

CHN50 - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Giá xuống
FOREXCOM:CHN50   China A50 CFD
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: kỳ vọng trỏ lại
- Daily: kỳ vọng từ chối lần nữa.
- H4: Hệ thống báo , xác nhận vùng giá trị bị phá. Đoán đi hình Vai đầu vai đảo chiều.