dinhchien

CHN50 - Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Giá xuống
FOREXCOM:CHN50   China A50 CFD
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: kỳ vọng trỏ lại
- Daily: kỳ vọng từ chối lần nữa.
- H4: Hệ thống báo , xác nhận vùng giá trị bị phá. Đoán đi hình Vai đầu vai đảo chiều.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.