dinhchien

CHN50 - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
FOREXCOM:CHN50   China A50 CFD
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Good luck.