dinhchien

CHN50 - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mới

Giá lên
FOREXCOM:CHN50   China A50 CFD
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Good luck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.