71 lượt xem
1
mục tiêu thứ nhất 1.5$ , mục tiêu thứ 2 là 2.9$ go to target

Bình luận