dinhchien

CHZUSDT - Giảm theo Supertrend, Dow & Keltner 14/2/2022

Giá xuống
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ: Chỉ báo High/Low Pivot & Keltner Channels .
...High/Low Pivot giảm khi đỉnh sau thấp hơn, đáy sau thấp hơn.
... Keltner Channels giảm khi nến cắm xuống Lower 3.
>>> Mở lệnh bán ở Lower 1 khi nến vượt từ trên xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.