dinhchien

CHZUSDT - Tăng theo Supertrend, Dow & Keltner 29/3/2022

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
. 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Tăng.
- 1h timeframe: chỉ báo Dow (High/Low Pivot ), Keltner Channels .
...High/Low Pivot: Tăng (Đỉnh cao - Đáy cao).
... Keltner Channels tăng khi nến vượt lên đường Upper 2 và giảm khi vượt xuống Lower 2 > Tăng.
>>> Vào lệnh giá giá vượt lên Upper 1 (sau khi điều chỉnh về vùng (Basis & Lower 1).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.