Hung-JK

Dầu WTI tương lai - Giá có dấu hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá dầu thô tương lai hiện đang có những điều chỉnh sau khi tăng trở lại trong thời gian qua.
- Giá đang chịu áp lực bởi trendline cản.
- RSI có phân kỳ giảm ở H4.
- Xu hướng giảm sẽ được confilm khi giá đóng cửa dưới EMA 50/200.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.