cuongensure

giá dầu giảm ngắn hạn. bán 62, cl 63, mt 60.5

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
trend 4h đi xuống, giá đi ngang khi gần trendline. khả năng cao giảm về 60.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.