cuongensure

giá dầu giảm ngắn hạn. bán 62, cl 63, mt 60.5

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
trend 4h đi xuống, giá đi ngang khi gần trendline. khả năng cao giảm về 60.